Bezoekregeling woonzorglocaties Domus Magnus

Vragen & antwoorden ‘Beleid bezoekregeling Domus Magnus’

Hier vindt u alle onderstaande informatie in een PDF-bestand.

Wijzigingsdatum 26-05-2020
In dit document worden de meest gestelde vragen behandeld omtrent het beleid van de bezoekregeling op de locaties van Domus Magnus. Domus Magnus houdt zich aan de veiligheidsnormen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Daarnaast vormt de handreiking bezoekregeling verpleeghuizen (samenwerking tussen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl) het kader voor het beleid. Het toewerken naar de nieuwe werkelijkheid is een continue proces en vormt zich gedurende de tijd, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen. Het wordt een flexibel document dat steeds herzien en bijgewerkt kan worden.

Algemene informatie

Dit document is opgesteld met de kennis van nu. Domus Magnus sluit aan bij wet- en regelgeving en volgt actief het landelijk beleid en doet op basis daarvan met regelmaat aanpassingen in dit document.

Missie Domus Magnus
Domus Magnus is de allerbeste manier om ouder te worden op een plek die voelt als thuis.

Wat betekent de 1,5 meter samenleving voor Domus Magnus?
Op dit moment zit Nederland in een intelligente lockdown. Op het moment dat de regels hieromtrent steeds meer versoepelen, wil Domus Magnus klaar zijn om dit binnen haar visie te implementeren. Daarom heeft Domus Magnus een visie ontwikkeld op het nieuwe normaal’ en de 1,5 meter samenleving’. Hierin zet Domus Magnus de veiligheid af tegen de kwaliteit van leven en de waarden waar onze organisatie voor staat. 

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
Was vaak uw handen
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
Schud geen handen
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
Werk zoveel mogelijk thuis
- Het vermijden van grote groepen (maximaal 30 personen)

Voorwaarden gebouw en faciliteiten

Aan welke voorwaarden moet Domus Magnus voldoen?
- De locatie moet vrij zijn van besmettingen
Monitoring met betrekking tot besmetting met COVID-19
Naleving van de gestelde regels en goed zicht op welbevinden
Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen
Strikte naleving (hygiëne-) richtlijnen van het RIVM
Voldoende testcapaciteit
Voldoende personeelsbezetting

Wat zijn de algemene voorwaarden om bezoek toe te staan?
Er zijn afspraken over de frequentie en duur van het bezoek
Het bezoek bestaat uit één vaste bezoeker per bewoner (zie bezoek aan locatie)
De persoonlijke hygiëne maatregelen worden nageleefd
De spreiding van het bezoek over de dag en over de week
Bezoek vindt zo veel als mogelijk plaats op anderhalve meter afstand, ook van zorgverleners en andere bewoners en er wordt enig toezicht op het bezoek gehouden
Uiteraard dient de bezoeker vrij te zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19 of andere klachten

COVID-19 controle
Alle bewoners worden dagelijks in de avond gecontroleerd op temperatuur en saturatie. Dit wordt genoteerd in het dossier (ONS, zichtbaar in Caren voor familie). Bij afwijkingen en twijfel wordt altijd contact opgenomen met de specialist ouderengeneeskunde.

Op welke manier vinden de maaltijden plaats?
Tijdens de maaltijd wordt een afstand van 1,5 meter onderling aangehouden. Dat wil zeggen aan tafel, maar ook tijdens lopen van en naar de tafel.

De stoelen staan 1,5 meter uit elkaar
De tafels staan voldoende ver uit elkaar
Er is voldoende loopruimte tussen de tafels
Er wordt alleen aan tafel uitgeserveerd (geen buffet)
Er staan geen gemeenschappelijk te gebruiken materialen op tafel, zoals peper/zout of suiker vaatjes en koffie kannen

Dat betekent dat in de meeste gevallen niet alle bewoners tegelijkertijd in het restaurant kunnen plaatsnemen voor ontbijt, lunch of diner. Om dit te ondervangen wordt:

Daar waar mogelijk meerdere ruimtes ingeruimd voor de maaltijd
In shifts de maaltijd geserveerd
Op het appartement gegeten
Dranken zijn gedurende de dag vrij te pakken (zoals koffie en thee)
Er is een afbakening op de vloer gemaakt, die 1,5 meter afstand aangeeft van de faciliteit
Er mogen niet meer dan 2 personen in de wachtrij staan
Tijdens de maaltijden wordt koffie en thee uitgeserveerd aan tafel
Aanraakvlakken worden 2 keer per dag gereinigd met alcohol

Hoe gaan we met elkaar om in de centrale ruimtes (zowel binnen huis als in de tuin)?
De ruimtes zijn zo ingedeeld dat bewoners 1,5 meter afstand (kunnen) houden. De locatiemanager heeft inzicht en bepaalt hoeveel bewoners in een centrale ruimte kunnen plaatsnemen.

Alle zitplaatsen zijn zo ingericht dat bewoners 1,5 meter van elkaar afzitten. Dat geldt ook voor bankjes in de hal
Er is voldoende loopruimte
Tafels zijn zo gepositioneerd dat de loopruimte voldoende ruim is
Er worden niet meer mensen toegelaten dan er zitplaatsen zijn
Er zijn duidelijke visuele attenties opgehangen waarop staat dat 1,5 meter onderlinge afstand in acht moet worden genomen
Er is altijd een medewerker van Domus Magnus in de centrale ruimtes aanwezig om bewoners, bezoekers en collega’s er vriendelijk op te wijzen dat aan de 1,5 meter afstand gehouden moet worden en/of hier mensen in te begeleiden. Dit kan betekenen dat er minder tafels, banken en stoelen in de algemene ruimtes staan.

Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de lift?
De lift mag door maximaal twee personen tegelijkertijd gebruikt worden.

Voor de lift en in de lift is een visuele attentie opgehangen waarop staat dat 1,5 meter onderlinge afstand in acht genomen moet worden en maximaal 2 personen zich tegelijkertijd in de lift mogen bevinden
Er is voor de lift een afbakening van 1,5 meter
Op de vloer van de lift zijn stippen aangegeven die aangeven waar iemand kan staan met 1,5 meter afstand tot de ander

Wat zijn regels omtrent hygiëne bij medewerkers en bewoners?
Elke medewerker houdt zich aan de gestelde hygiëne maatregelen en elke bewoner wordt vriendelijk gewezen op de hygiëne maatregelen. 

Elke medewerker vergewist zich ervan dat hij/zij geen verhoging of koorts heeft bij start van de dienst of gedurende de dienst
Elke medewerker draagt een mondmasker als hij/zij bewonerszorg verleent/binnen 1,5 meter met de bewoner bezig is
Elke medewerker draagt handschoenen als hij/zij persoonlijk contact heeft met een bewoner. Dit is inclusief maaltijdverzorging en activiteitenbegeleiding
Elke medewerker draagt handschoenen als hij/zij producten verwerkt die voor de bewoner zijn of materialen aanraakt die voor de bewoner bedoeld zijn
In elke openbare ruimte is een handdesinfectans pomp aanwezigDat wil zeggen minimaal bij de entree, in het restaurant en in elke andere ruimte waar meer mensen samen komen
In elke toilet en bij elke wasbak is een visuele attentie opgehangen hoe de handen gewassen moeten worden
- Per locatie wordt bekeken hoe gebruikte aanrakingsvlakken makkelijk kunnen worden gedesinfecteerd. Te denken valt aan de liftknoppen, koffieautomaat, enzovoort. Dit is maatwerk en de locatiemanager stelt hiervoor de regels op
Bewoners worden door een medewerker van Domus Magnus vriendelijk begeleid bij het hanteren van de hygiëne maatregelen
Medewerkers spreken elkaar hierop aan

Wat zijn de regels in de personeelsruimtes?
De personeelsruimtes zijn zo ingericht dat aan de hygiëne en 1,5 meter afstand maatregelen wordt voldaan.

Materialen die gemeenschappelijk worden gebruikt worden na gebruik met desinfectans gereinigd (denk aan i-pads, telefoons, enz.)
De personeelsruimte is zodanig ingericht dat 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd
Gemeenschappelijk overleg kan plaatsvinden, met inachtneming van 1,5 meter afstand

Welke richtlijnen voor gemeenschappelijk aanraakvlakken?
Alle materialen die gemeenschappelijk worden gebruikt worden minimaal 2 x per dag met desinfectans gereinigd (deurkrukken, koffiezet apparaat, enz.).

Er wordt extra desinfectans neergezet bij oppervlaktes die veelvuldig worden aangeraakt, zoals het koffieautomaat

Bezoek aan locatie 

Wat zijn de uitgangspunten voor de bezoekregeling?
Bewonersbezoeken zijn vanaf 25 mei 2020 mogelijk bij locaties waarbij geen sprake is van een coronabesmetting. De locatiemanager is verantwoordelijk voor bezoekersspreiding en het mogelijk maken van het bezoek. Bezoek moet zich vooraf aanmelden en er worden vaste afspraken gemaakt met betrekking to het bezoek. Medewerkers van de locatie hebben hierin een controlerende en faciliterende rol.

Op welke manier kan een bezoek plaatsvinden?
Vanaf 25 mei 2020 worden de raambezoeken uitgebreid met de mogelijkheden van een open raam mits de fysieke afstand tussen bewoner en bezoeker gegarandeerd meer is dan 1,5 meter. Er wordt ook beperkt en onder voorwaarde gasten toegelaten tot de locatie, waarbij beschermende maatregelen worden genomen zoals hieronder beschreven.

Hoeveel bezoekers mag een bewoner ontvangen?
Per bewoner is er één vaste bezoeker toegestaan. Deze vaste bezoeker wordt niet gewisseld.

Hoe lang mag een bezoek duren?
Een bezoek duurt maximaal 1 uur.

Is er een maximum aantal bezoekers op de locatie vastgesteld?
Per locatie is het aantal bezoeken gemaximeerd op het aantal bezette appartementen per 7 dagen. Dit betekent 1 bezoeker per bewoner per week.

Wie bepaalt de vaste bezoeker voor de bewoner?
De bewoner bepaalt (eventueel in overleg met de eerste contactpersoon) wie de vaste bezoeker is. Als een bewoner cognitief niet zelf in staat is een vaste bezoeker uit te kiezen, wordt door de bewoner en de eerste contactpersoon, begeleidt door een zorgmedewerker, een vaste bezoeker uitgekozen. De afspraken omtrent bezoek, wie de vaste bezoeker is en overige afspraken rondom dit onderwerp wordt door de verzorging vastgelegd in het zorgleefplan van de bewoner.

Wat gebeurt er als de vaste bezoeker een besmetting/gezondheidsklachten heeft?
Indien sprake is van besmetting/gezondheidsklachten van de vaste bezoeker, dient de bezoeker dit door te geven aan de locatie en kan deze (tijdelijk) niet op bezoek komen. In dit geval is het ruilen met een andere vaste bezoeker wel mogelijk. Echter, deze nieuwe bezoeker mag niet uit hetzelfde huishouden komen in verband met risico op besmetting. Ook deze nieuwe afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan.

Welke regels gelden tijdens het bezoek?
Het bezoek dient zich vooraf aan te melden, zodat de locatiemanager bezoekersspreiding kan waarborgen
Het bezoek meldt zich bij binnenkomst aan op het daarvoor afgesproken tijdstip
Bij het aanmelden voor bezoek dient het bezoek te verklaren dat deze vrij is van coronagerelateerde gezondheidsklachten
De medewerker maakt een afspraak met de bezoeker op welke wijze en wanneer deze zich afmeldt
Bij de entree staat een handdesinfectanspomp waarmee iedere bezoeker zijn/haar handen desinfecteert bij binnenkomst
De temperatuur van de bezoeker wordt gemeten bij binnenkomst. Indien verhoging (38 graden of hoger) of twijfelis bezoek niet mogelijk en wordt de bezoeker vriendelijk gevraagd het pand te verlaten
Het bezoek krijgt een chirurgisch mondmasker van de locatie en een instructie hoe deze te gebruiken. Deze worden beschikbaar gesteld door Domus Magnus
Het bezoek wordt altijd opgevangen door een medewerker van Domus Magnus. De medewerker brengt het bezoek naar de betreffende locatie van afspraak, volgens de kortste looproute
Domus Magnus verzorgt een kopje koffie/thee en een koekje
De bezoeker dient 1,5 meter afstand te bewaren met betrekking tot de medewerkers en bewoners
De bezoeker vermijdt contact met bewoners
Domus Magnus medewerkers zijn scherp op de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand bij bezoek en wijst de bezoeker hier vriendelijk op, als hier niet aan wordt voldaan
De bezoeker gaat rechtstreeks naar het appartement van de bewoner of de daarvoor aangewezen bezoekersruimte in het huis
- Tijdens het bezoek is fysiek contact niet toegestaan
Op de kamer van de bewoner is desinfectans aanwezig. Aan het bezoek wordt gevraagd aan het einde van de visite de aangeraakte oppervlakten hiermee te reinigen
Na het bezoek meldt de bezoeker zich af en verlaat daarna rechtstreeks de locatie.

Kan ik post, bloemen of andere spullen meenemen voor mijn naaste als ik hem/haar bezoek?
Het meenemen van huisdieren en een presentje in de vorm van consumptiegoederen zijn niet toegestaan, uitzondering is voorverpakte etenswaren.

Kan bezoek blijven eten?
Het is vanaf 1 juni nog niet mogelijk om te blijven eten. Als er een verdere verruiming in de bezoekregeling wordt bepaald, brengt Domus Magnus de bewoners en contactpersonen daarvan op de hoogte.

Hoe gaat Domus Magnus om met leveranciers?
Pakketten en dergelijke worden bij voorkeur en waar dat kan bij een achterdeur of zijdeur afgeleverd.

Er wordt met de locatiemanager een duidelijk aflevertijdstip afgesproken of gebeld vlak voordat de leverancier bij de locatie aanwezig is
Pakketten worden voor de deur afgeleverd
De leverancier komt alleen binnen als dat niet anders kan en dan met alle hygiëne en 1,5 meter maatregelen in acht nemend.

Hoe gaat Domus Magnus om met medewerkers, niet zijnde van de locatie, van Domus Magnus?
Afhankelijk van de fase van toelaten van bezoek, kunnen Domus medewerkers de locatie bezoeken.

Alle maatregelen die gelden voor bezoek op locatie, gelden ook voor Domus Magnus medewerkers, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt
Medewerkers wijzen elkaar op de maatregelen en spreken elkaar hierop aan
Er zijn nooit meer dan 2 Domus Magnus medewerkers, zijnde niet van de locatie zelf, op de locatie aanwezig
Overleg vindt plaats in ruimtes waar geen bewoners verblijven.

Hoe gaat Domus Magnus om met bezoek van derden, zoals bezoek voor locatiemanager, monteurs, enz.?
Afhankelijk van de fase van toelaten van bezoek, kunnen derden worden toegelaten tot de locatie.

Alle maatregelen die gelden voor bezoek op locatie, gelden ook voor derden op de locatie, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt.
Medewerkers wijzen het bezoek op de maatregelen en spreken hen erop aan.
Afhankelijk van de grootte van de locatie geldt er een maximum aantal bezoekers, zijnde geen familie of Domus Magnus medewerker, dat op de locatie aanwezig is.
Overleg vindt plaats in ruimtes waar geen bewoners verblijven.

Hoe gaat Domus Magnus om met bezoek van vrijwilligers?
We staan op dit moment nog geen vrijwilligers toe op de locatie.

Bezoek met een bewoner buiten de woonzorglocatie?

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?
Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.

Mogen bewoners de locatie verlaten?
Ja, bewoners mogen samen met hun bezoeker de locatie verlaten om een wandeling te maken. Let hierbij op dat een bezoek maximaal 1 uur duurt. Daarnaast kunnen bewoners die géén zorg ontvangen, zelfstandig één keer per week de locatie verlaten voor een activiteit. Deze activiteit dient te worden aangemeld bij de locatiemanager en deze wordt genoteerd in het zorgleefplan.

Mogen bewoners de woonzorglocatie verlaten voor een wandeling?
Vanaf 25 mei is het mogelijk voor bewoners, geen zorg ontvangen en dit zelfstandig kunnen, om een wandeling te maken. Hierbij gelden de richtlijnen van het RIVM en moet er zo veel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden tot anderen. Daarnaast moeten drukke plekken vermeden worden.

Inhuizing nieuwe bewoners

Om kwetsbare mensen te beschermen en verspreiding van corona in de maatschappij te voorkomen dienen wij voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Om het risico op eventuele besmetting bij het inhuizen van nieuwe bewoners zo klein mogelijk te houden, heeft Domus Magnus hier een richtlijn voor opgesteld.

Wat zijn de uitgangspunten voor het inhuizen van (tijdelijke) bewoners?
Potentiele bewoners of tijdelijke inhuizingen hebben een test op COVID-19 virus ondergaan en deze is negatief waarna inhuizing kan plaatsvinden. De locatiemanager overlegt met de specialist ouderengeneeskunde (SO) over inhuizing. De SO overlegt voor inhuizing met de huisarts of doorverwijzende instantie over het testbeleid.

Wat zijn de stappen als een nieuwe bewoner vanuit huis naar de woonzorglocatie komt?
- Een bewoner wordt altijd getest
Testen vindt plaats door de huisarts of Domus Magnus zelf vóór inhuizing
Bij een positieve testuitslag, kan de bewoner pas inhuizen nadat deze 14 dagen klachtenvrij is
Bij een negatieve testuitslag, kan de bewoner inhuizen zonder verdere maatregelen (mits de locatie corona-vrij is).

Wat zijn de stappen als een nieuwe bewoner vanuit een andere instelling (zoals het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum) naar de woonzorglocatie komt?
- Domus Magnus vraagt om de testuitslag vanuit de betreffende instelling, mocht dat écht onmogelijk zijn dan regelDomus Magnus zelf een test
Bij een negatieve testuitslag, kan de bewoner inhuizen
Bij een positieve testuitslag, kan de bewoner niet inhuizen. De bewoner kan inhuizen nadat deze 14 dagen klachtenvrij is.

Wat zijn de regels met betrekking tot hulp bij de inhuizing?
Voor de mensen die helpen verhuizen gelden de algemene richtlijnen voor bezoek, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt.

De looproutes zijn zo kort mogelijk
Er kunnen maximaal 2 mensen tegelijkertijd in het gebouw zijn ten behoeve van de verhuizing.

Wat de regels als een bewoner gaat verhuizen naar een locatie buiten Domus Magnus?
Het verhuizen van persoonlijke bezittingen uit de locatie van Domus Magnus vindt plaats conform het protocol uithuizen van persoonlijke bezittingenUithuizen blijft altijd maatwerk en zal in overleg tussen familie en locatiemanager plaatsvinden.

Wat zijn de richtlijnen voor de rondleidingen van potentiele bewoners?
Voor potentiele bewoners die voor een rondleiding komen, gelden dezelfde maatregelen als voor alle andere bezoekers. Aanvullend gelden de volgende maatregelen:

Rondleidingen zijn alleen op afspraak en de locatiemanager verzorgt de rondleiding
Zowel voor de potentiele bewoner als voor de Domus Magnus medewerker die de rondleiding verzorgd gelden de algemene richtlijnen voor bezoek, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt
De eerste rondleiding is met maximaal 1 persoon (de bewoner zelf, indien in goede gezondheid, of een familielid)
Er is een vaste looproute, waarbij ruimtes met veel mensen worden vermeden. Dit betekent dat de algemene ruimtes worden vermeden of worden bezocht als hier niemand aanwezig is. Alleen een leegstaand appartement kan worden bezocht
- De rondleiding duurt maximaal een half uur
Maximaal 1 rondleiding per dag/ 5 per week.

Activiteiten

De groepsactiviteiten zijn zo ingericht dat te allen tijde de 1,5 meter gegarandeerd is. Daarnaast zijn er nooit meer dan 30 personen tegelijkertijd in een ruimte aanwezig. Dit kan aangepast worden op basis van nieuwe besluiten vanuit landelijk beleid.

De ruimtes zijn zo ingericht dat 1,5 meter afstand gegarandeerd is; stoelen staan minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan
Activiteiten vinden in kleine groepen plaats. Dat betekent dat grote activiteiten, zoals het kerstdiner of de jaarlijkse barbecue in shifts plaatsvinden en de bewoner maximaal 1 bezoeker mag uitnodigen
Bij groepsactiviteiten wordt rekening gehouden dat materialen niet van hand tot hand gaan (denk aan een bal bij sporten, verftubes bij schilderen).

Uitzonderingen

Uitzonderingen kunnen alleen met goedkeuring van de locatiemanager plaatsvinden. In geval van een verschil van mening is het aan het CBT (crisisbeleidsteam) om in afstemming met de locatiemanager de uiteindelijke beslissing te nemen. 

Contact

Hoe word ik geïnformeerd over verdere versoepelingen of veranderingen?
De contactpersonen worden duidelijk en schriftelijk geïnformeerd over zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Deze webpagina wordt bijgewerkt indien er verdere besluiten vallen over versoepelingen of veranderingen.

Telefonisch contact met de locatie
Domus Magnus begrijpt dat veel familieleden vragen hebben hoe het de bewoner vergaat. Het telefoonverkeer richting de locaties is dan ook flink toegenomen. Zodoende verzoeken wij u om namens één vaste contactpersoon per bewoner het contact te onderhouden met de woonzorglocatie. Deze contactpersoon kan de informatie dan vervolgens delen met verdere familieleden en dierbaren. Op die manier kunnende (zorg)medewerkers zich zoveel mogelijk bezig houden met de zorg voor onze bewoners.

Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze factsheet, neemt u dan gerust contact op met de locatiemanager van uw locatie of met het hoofdkantoor (085-0645910).