Bezoekregeling woonzorglocaties Domus Magnus

Vragen & antwoorden ‘Beleid bezoekregeling Domus Magnus’

Wijzigingsdatum 13-11-2020

Op deze pagina worden de meest gestelde vragen behandeld omtrent het beleid van de bezoekregeling op de locaties van Domus Magnus. Domus Magnus houdt zich aan de veiligheidsnormen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)Daarnaast vormt de handreiking bezoekregeling verpleeghuizen (samenwerking tussen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl) het kader voor het beleid. Het toewerken naar de nieuwe werkelijkheid is een continue proces en vormt zich gedurende de tijd, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen. Het wordt een flexibel document dat steeds herzien en bijgewerkt kan worden.

Algemene informatie

Dit document is opgesteld met de kennis van nu. Domus Magnus sluit aan bij wet- en regelgeving en volgt actief het landelijk beleid en doet op basis daarvan met regelmaat aanpassingen in dit document.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
Was vaak uw handen
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
Schud geen handen
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
- Draag in openbare ruimtes een mondneusmasker
Werk zoveel mogelijk thuis
- Het vermijden van grote groepen (maximaal 30 personen)


Hoe gaan we met elkaar om in de centrale ruimtes (zowel binnen huis als in de tuin)?
De ruimtes zijn zo ingedeeld dat bewoners 1,5 meter afstand (kunnen) houden. De locatiemanager heeft inzicht en bepaalt hoeveel bewoners in een centrale ruimte kunnen plaatsnemen.
Alle zitplaatsen zijn zo ingericht dat bewoners 1,5 meter van elkaar afzitten. Dat geldt ook voor bankjes in de hal
Er zijn duidelijke visuele attenties opgehangen waarop staat dat 1,5 meter onderlinge afstand in acht moet worden genomen
Er is altijd een medewerker van Domus Magnus in de centrale ruimtes aanwezig om bewoners, bezoekers en collega’s er vriendelijk op te wijzen dat aan de 1,5 meter afstand gehouden moet worden en/of hier mensen in te begeleiden. Dit kan betekenen dat er minder tafels, banken en stoelen in de algemene ruimtes staan.


Bezoek aan locatie

Wat zijn de algemene voorwaarden om bezoek toe te staan?
- Het maximaal aantal bezoekers en bezoekaantallen zijn komen te vervallen als de desbetreffende locatie COVID 19-vrij is
- Er wordt te allen tijde een mondneusmasker gedragen
- Gasten tekenen zich in bij ontvangst en laten een gezondheidsverklaring achter
- Het bezoek vindt plaats op het eigen appartement of in de daarvoor aangewezen ruimten
De persoonlijke hygiëne maatregelen worden nageleefd
Bezoek vindt zo veel als mogelijk plaats op anderhalve meter afstand, ook van zorgverleners en andere bewoners en er wordt enig toezicht op het bezoek gehouden
Uiteraard dient de bezoeker vrij te zijn van klachten die kunnen duiden op COVID-19 of andere klachten

Blijft het mogelijk om mijn naaste via een raambezoek te onmoeten?
Dit blijft bestaan. De fysieke ontmoetingen zijn een aanvulling op de reeds bestaande afspraken.

Hoe gaat Domus Magnus om met leveranciers?
Pakketten en dergelijke worden bij voorkeur en waar dat kan bij een achterdeur of zijdeur afgeleverd.

H
oe gaat Domus Magnus om met medewerkers, niet zijnde van de locatie, van Domus Magnus?
Alle maatregelen die gelden voor bezoek op locatie, gelden ook voor Domus Magnus medewerkers, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt
Medewerkers wijzen elkaar op de maatregelen en spreken elkaar hierop aan
Er zijn nooit meer dan 2 Domus Magnus medewerkers, zijnde niet van de locatie zelf, op de locatie aanwezig
Overleg vindt plaats in ruimtes waar geen bewoners verblijven.

Hoe gaat Domus Magnus om met bezoek van vrijwilligers?
Onze vrijwilligers zijn sinds 11 juni weer toegestaan op onze locaties.

Zijn huisdieren (van buitenaf) weer toegestaan?
Op dit moment zijn huisdieren nog niet toegestaan.

Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de lift?
- De lift mag door maximaal twee personen tegelijkertijd gebruikt worden.
Voor de lift en in de lift is een visuele attentie opgehangen waarop staat dat 1,5 meter onderlinge afstand in acht genomen moet worden en maximaal 2 personen zich tegelijkertijd in de lift mogen bevinden.
Er is voor de lift een afbakening van 1,5 meter
- Op de vloer van de lift zijn stippen aangegeven die aangeven waar iemand kan staan met 1,5 meter afstand tot de ander


Bezoek met een bewoner buiten de woonzorglocatie

Mag familie een bewoner meenemen naar huis?
Ja. Indien bezoekers en bewoners met de auto weggaan, dragen alle inzittenden een mondneusmasker.

Mogen bewoners de locatie verlaten?
Ja. Bij het verlaten van de locatie dient de bewoner zich te houden aan 1,5 meter afstand, het vermijden van drukke plaatsen en de hygiënemaatregelen.

Inhuizing nieuwe bewoners

Om kwetsbare mensen te beschermen en verspreiding van corona in de maatschappij te voorkomen dienen wij voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Om het risico op eventuele besmetting bij het inhuizen van nieuwe bewoners zo klein mogelijk te houden, heeft Domus Magnus hier een richtlijn voor opgesteld.

Wat zijn de uitgangspunten voor het inhuizen van (tijdelijke) bewoners?
Potentiele bewoners of tijdelijke inhuizingen hebben een test op COVID-19 virus ondergaan en deze is negatief waarna inhuizing kan plaatsvinden. De locatiemanager overlegt met de specialist ouderengeneeskunde (SO) over inhuizing. De SO overlegt voor inhuizing met de huisarts of doorverwijzende instantie over het testbeleid.

Wat zijn de stappen als een nieuwe bewoner vanuit huis naar de woonzorglocatie komt?
- Een bewoner wordt altijd getest
Testen vindt plaats door de huisarts of Domus Magnus zelf vóór inhuizing
Bij een positieve testuitslag, kan de bewoner pas inhuizen nadat deze 14 dagen klachtenvrij is
Bij een negatieve testuitslag, kan de bewoner inhuizen zonder verdere maatregelen (mits de locatie corona-vrij is).

Wat zijn de stappen als een nieuwe bewoner vanuit een andere instelling (zoals het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum) naar de woonzorglocatie komt?
- Domus Magnus vraagt om de testuitslag vanuit de betreffende instelling, mocht dat écht onmogelijk zijn dan regelDomus Magnus zelf een test
Bij een negatieve testuitslag, kan de bewoner inhuizen
Bij een positieve testuitslag, kan de bewoner niet inhuizen. De bewoner kan inhuizen nadat deze 14 dagen klachtenvrij is.

Activiteiten

Mogen er weer activiteiten en bijeenkomsten op locatie plaatsvinden?
Ja, mits de 1,5 meter gegarandeerd is. 

- Concerten, met uitzondering van zangoptredens en blaasconcerten, zijn ook binnen weer toegestaan, mits de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.
De ruimtes zijn zo ingericht dat 1,5 meter afstand gegarandeerd is; stoelen staan minimaal 1,5 meter van elkaar vandaan
Activiteiten vinden in kleine groepen plaats. Dat betekent dat grote activiteiten, zoals het kerstdiner of de jaarlijkse barbecue in shifts plaatsvinden
Bij groepsactiviteiten wordt rekening gehouden dat materialen niet van hand tot hand gaan (denk aan een bal bij sporten, verftubes bij schilderen).

Uitzonderingen

Uitzonderingen op het beleid kunnen alleen met goedkeuring van de locatiemanager plaatsvinden. In geval van een verschil van mening is het aan het CBT (crisisbeleidsteam) om in afstemming met de locatiemanager de uiteindelijke beslissing te nemen. 

Contact

Hoe word ik geïnformeerd over verdere versoepelingen of veranderingen?
De contactpersonen worden duidelijk en schriftelijk geïnformeerd over zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Deze webpagina wordt bijgewerkt indien er verdere besluiten vallen over versoepelingen of veranderingen.

Telefonisch contact met de locatie
Domus Magnus begrijpt dat veel familieleden vragen hebben hoe het de bewoner vergaat. Het telefoonverkeer richting de locaties is dan ook flink toegenomen. Zodoende verzoeken wij u om namens één vaste contactpersoon per bewoner het contact te onderhouden met de woonzorglocatie. Deze contactpersoon kan de informatie dan vervolgens delen met verdere familieleden en dierbaren. Op die manier kunnende (zorg)medewerkers zich zoveel mogelijk bezig houden met de zorg voor onze bewoners.

Heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud van deze factsheet, neemt u dan gerust contact op met de locatiemanager van uw locatie of met het hoofdkantoor (085-0645910).