Hertoetsing IGJ positief afgesloten

Hertoetsing IGJ positief afgesloten

/Nieuws

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vastgesteld dat Domus Magnus voldoet aan de eerder opgelegde aanwijzing en heeft daarmee de last onder dwangsom beëindigd. Met de positieve uitkomst van de hertoetsing door de IGJ, kan Domus Magnus de verbeteringen gaan borgen en invulling geven aan nieuwe ontwikkelingen.

Formele afronding IGJ-traject
Door een geleidelijke toename van de zorgzwaarte van bewoners en het bieden van complexere vormen van zorg, nemen de eisen voor kwaliteit en veiligheid van de zorg toe. In mei vorig jaar constateerde de IGJ dat Domus Magnus een aantal verbeteringen diende door te voeren om hieraan te voldoen. Zodoende gaf zij de organisatie een aanwijzing voor een half jaar, waarin de verbeteringen gerealiseerd moesten zijn. Na dat half jaar stelde de IGJ vast dat er hard was gewerkt om de tekortkomingen weg te nemen, maar dat er nog een drietal verbeteringen afgerond dienden te worden. Er werd een last onder dwangsom opgelegd om deze verbeteringen af te dwingen. Begin van dit jaar werden de werkzaamheden hiervoor afgerond en bracht de inspectie een aantal onaangekondigde bezoeken. Met het positieve resultaat dat Domus Magnus nu voldoet aan de gestelde eisen.

Conclusie voor alle Domus Magnus locaties
De resultaten van de locatiebezoeken zijn representatief voor geheel Domus Magnus. De inspectie heeft met de bevindingen van alle bezoeken van het afgelopen jaar een duidelijk totaalbeeld gevormd over de gerealiseerde verbeteringen. Daarmee heft de IGJ de last onder dwangsom voor alle vijftien locaties op.

Vervolg is borgen en verbeteren
Het afgelopen jaar is een versnelling doorgemaakt in de ontwikkeling van kennis en kunde. Dit heeft onder andere geleid tot het oprichten van een eigen behandel- en kwaliteitsteam. Domus Magnus kan nu nog beter voorzien in de toegenomen zorgzwaarte en behoeften van haar bewoners binnen de (on)mogelijkheden van kwalitatief goede en veilige zorg. Dit ondersteunt de missie om bewoners in een situatie zoals thuis de mooiste vorm van zorg, welzijn en leven te bieden.

Ga terug naar het overzicht